POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Ta strona internetowa (zwana „Witryną”) jest obsługiwana przez Innovative Chemicals Pte. Ltd. 1 Bukit Batok Crescent, #04-24 WCEGA PLAZA Singapur 658064 (zwana dalej „IC”). Nasza Polityka Prywatności informuje odwiedzających naszą Stronę o przetwarzaniu ich danych osobowych przez IC. Nasza Polityka Prywatności określa, na jakiej podstawie IC zbiera od Ciebie dane osobowe lub jak dane, które przekazujesz IC (określane jako „Dane”), będą przetwarzane przez IC. IC zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności i będzie wykorzystywać Twoje dane wyłącznie do celów i w sposób określony poniżej, który opisuje kroki, które podejmujemy, aby zapewnić przetwarzanie Twoich danych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/ 679 Parlamentu Europejskiego i Rady, tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z późniejszymi zmianami (tzw. RODO). Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Danych, które przetwarzamy na Twój temat w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej Witryny. Rodzaje przetwarzanych przez nas Danych zależą od tego, w jaki sposób korzystasz z naszej Witryny. Korzystając z naszej Witryny i ujawniając nam swoje Dane, wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas Twoich Danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek aspektem niniejszej Polityki prywatności, zaprzestaniesz korzystania z naszej Witryny. 2. ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH IC jest administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Dane kontaktowe IC są następujące: Adres e-mail: gdpr@gyeon.co Adres: Innovative Chemicals Pte. Ltd. 1 Bukit Batok Crescent, #04-24 WCEGA PLAZA Singapur 658064 3. DANE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ Kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszej Witryny w jakikolwiek sposób, IC może gromadzić i przetwarzać różne rodzaje informacji o Tobie. Rodzaje danych, które mogą być od Ciebie gromadzone, zostały określone poniżej i zależą od sposobu, w jaki korzystasz z naszej Witryny. Przechowujemy informacje techniczne o Twoim urządzeniu, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i typ urządzenia. Są one gromadzone w sposób anonimowy i pomagają nam zoptymalizować naszą Witrynę dla jej użytkowników. Możemy przechowywać informacje o Twojej wizycie, w tym jednolite lokalizatory zasobów (URL) stron odwiedzanych podczas wizyty, przeglądane artykuły, czas spędzony na stronie i odsyłający adres URL. Jest to strona internetowa, z której pochodzisz, jeśli klikniesz łącze do naszej Witryny. Jeśli zdecydujesz się wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej Stronie, możemy zbierać i przetwarzać Twoje: Nazwisko, e-mail, Nazwa firmy, kraj pochodzenia. Jeśli zdecydujesz się ubiegać się o członkostwo w naszej certyfikowanej sieci detailingowej, możemy gromadzić i przetwarzać Twoje: Nazwa firmy, imię i nazwisko przedstawiciela Twojej firmy, e-mail, strona internetowa, informacje o kontach w mediach społecznościowych (facebook, instagram, twitter), kraj lub kod pocztowy, informacje o dotychczas stosowanych powłokach, wielkość studia, informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym, dodatkowe informacje o Tobie i zdjęcia Twojego studia, jeśli zdecydujesz się je z nami podzielić. Wymienione powyżej rodzaje danych mogą być również przetwarzane przez IC, jeśli zostaniesz członkiem naszej certyfikowanej sieci detailingowej – możemy udostępniać je na naszej Stronie, aby poinformować naszych klientów o Twojej firmie. Gromadzone przez nas Dane oraz podstawa przetwarzania i cele ich przetwarzania zostały szczegółowo opisane poniżej. Czasami działania te mogą być również wykonywane przez osoby trzecie (patrz sekcja „Ujawnianie Twoich danych” poniżej). 4. GDZIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE Gromadzone przez nas Dane mogą być przechowywane i przekazywane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub przekazywane i przechowywane w krajach poza EOG, na przykład, gdy jeden z naszych usługodawców korzysta z pracowników lub sprzętu znajdującego się poza EOG. EOG obejmuje kraje należące do Unii Europejskiej („UE”) oraz niektóre inne kraje, w których uważa się, że mają odpowiednie przepisy zapewniające ochronę Danych osobowych. Przesyłając Twoje dane poza EOG, będziemy (i zapewnimy, że usługodawcy działający w naszym imieniu wyrażą na to zgodę) chronić je przed niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem i zapewnimy taki sam poziom ochrony, jaki jest stosowany w EOG. Wszelkie transfery danych będą dozwolone tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki takiego transferu określone przez RODO i obowiązujące prawo. 5. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE Możemy wykorzystywać Twoje Dane, które przetwarzamy, aby: dostarczania ogólnych informacji na naszej Stronie i świadczenia spersonalizowanych usług, prowadzić naszą wewnętrzną ewidencję, przekazywania informacji marketingowych za Twoją zgodą, przekazywać Państwu informacje dotyczące naszych wydarzeń i promocji, analizować zachowanie użytkownika podczas przeglądania naszej Witryny, zapewnić, że zawartość naszej Witryny jest prezentowana w najbardziej efektywny, responsywny i kompatybilny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia; odpowiadać na Twoje prośby o kontakt, które możesz nam przesłać, rozważ Twoją prośbę, aby zostać naszym certyfikowanym detailerem, jeśli zostaniesz certyfikowanym detailerem – aby Twoi klienci dowiedzieli się o Twojej firmie, umieszczając informacje o Twojej firmie na naszej Stronie, ulepszania świadczonych przez nas usług, dostarczania Ci informacji lub usług, o które prosisz, zbadać wszelkie niewłaściwe korzystanie z naszych usług lub naszej Witryny. 6. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH. Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez IC na następującej podstawie prawnej: wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IC (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IC lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   7. UJAWNIANIE TWOICH DANYCH Uważamy, że Twoje Dane są prywatne i poufne. Możemy uzyskać dostęp do Twoich danych i/lub je ujawnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze i przekonaniu, że takie działanie jest konieczne, aby: przestrzegać prawa lub postępować zgodnie z obsługiwanym przez nas procesem prawnym, chronić i bronić naszych praw lub własności, działać w wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony żywotnych interesów użytkowników naszej Witryny. Ujawnianie dostawcom usług Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług, którzy pracują dla nas przy świadczeniu naszych usług. W ramach świadczenia usług Twoje Dane będą, w stosownych przypadkach, przetwarzane przez usługodawcę w naszym imieniu. Sprawdzimy każdą stronę trzecią, z której korzystamy, aby upewnić się, że może zapewnić wystarczające gwarancje dotyczące poufności i bezpieczeństwa Twoich Danych. Będziemy mieć z nimi pisemne umowy, które zapewniają gwarancje dotyczące ochrony, jaką zapewnią Twoim Danym oraz ich zgodności z naszymi standardami bezpieczeństwa danych i ograniczeniami transferu międzynarodowego. Ujawnianie osobom trzecim W pewnych okolicznościach możemy udostępnić lub być zobowiązani do udostępnienia Państwa Danych osobom trzecim w celach opisanych powyżej i zgodnie z RODO. Te strony trzecie mogą obejmować: organy regulacyjne, instytucje finansowe, organy publiczne, takie jak policja i prokuratorzy, audytorzy, zewnętrzni profesjonalni doradcy i inne, jeśli jest to dozwolone przez prawo lub gdy mamy Twoją zgodę. Wyżej wymienione podmioty mogą również wykorzystywać Twoje Dane jako „administrator danych” w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO. Oznacza to, że będą mieli własne informacje o prywatności, które powinieneś przeczytać, i mają własne obowiązki w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych, takich jak RODO. 8. PRZECHOWYWANIE DANYCH Przechowujemy Twoje Dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak opisano powyżej. Kryteria, których używamy do określenia okresów przechowywania danych dla Twoich Danych, obejmują: zachowanie w przypadku zapytań – zachowamy je przez rozsądny okres po ustaniu łączącej nas relacji, zatrzymanie w przypadku wniosków do programu certyfikowanego detailera – zachowamy je przez okres niezbędny do rozpatrzenia i podjęcia decyzji w sprawie Twojego wniosku, oraz przechowywanie zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk dotyczących przechowywania danych, skontaktuj się z nami (patrz sekcja „Kontakt” poniżej). 9. BEZPIECZEŃSTWO Dokładamy wszelkich starań, aby stosować odpowiednie techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe, które są przesyłane, przechowywane lub w inny sposób przetwarzane przez IC, przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem. Nasi usługodawcy są również starannie dobierani i zobowiązani do stosowania odpowiednich środków ochronnych. Tak skuteczne jak nowoczesne praktyki bezpieczeństwa, żaden fizyczny ani elektroniczny system bezpieczeństwa nie jest całkowicie bezpieczny. Przekazywanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje Dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich Danych przesyłanych do naszej Witryny. Wszelkie przesyłanie Danych odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi. Będziemy nadal zmieniać zasady i wdrażać dodatkowe funkcje bezpieczeństwa w miarę pojawiania się nowych technologii. 10. TWOJE PRAWA RODO i inne przepisy dotyczące ochrony danych wprowadzają różne prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Jednak w pewnych okolicznościach prawa te mogą zostać ograniczone. W szczególności Twoje prawa mogą zostać ograniczone, gdy jest to konieczne: w celu zapobiegania przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie, ich wykrywania lub ścigania lub wykonywania kar kryminalnych, w tym ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im, w celu ochrony osoby, której dane dotyczą lub praw i wolności innych osób. Wszystkie Twoje prawa wymienione poniżej, z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, będą realizowane poprzez skierowanie stosownego żądania do IC na adres e-mail: gdpr@gyeon.co Z zastrzeżeniem powyższego, Twoje prawa wynikające z RODO mogą obejmować (w stosownych przypadkach) : Prawo dostępu Co to znaczy? Z zastrzeżeniem określonych warunków, masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez IC Jeśli to możliwe, powinieneś określić rodzaj informacji, które chciałbyś zobaczyć, aby upewnić się, że nasze ujawnienie spełnia Twoje oczekiwania. Warunki do wykonywania IC musi być w stanie zweryfikować Twoją tożsamość. Twoje żądanie nie może naruszać praw i wolności innych osób, m.in. prawa do prywatności i poufności innych osób i/lub firm. Prawo do przenoszenia danych Co to znaczy? Z zastrzeżeniem określonych warunków, masz prawo otrzymać Dane, które nam przekazałeś i które są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli to możliwe, powinieneś określić rodzaj informacji, które chciałbyś zobaczyć, aby upewnić się, że nasze ujawnienie spełnia Twoje oczekiwania. Warunki do wykonywania RODO nie ustanawia ogólnego prawa do przenoszenia danych. To prawo ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszej umowy z Tobą i gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. nie w przypadku dokumentacji papierowej). Dotyczy tylko danych osobowych, które zostały przez Ciebie „podane”. W związku z tym, co do zasady, nie ma zastosowania do danych osobowych, które zostały stworzone przez KI lub dostarczone do KI przez jakąkolwiek inną osobę i/lub firmę. Prawo do sprostowania Co to znaczy? Możesz zakwestionować dokładność lub kompletność danych osobowych przetwarzanych przez IC na Twój temat. Jeśli okaże się, że Dane są niedokładne, masz prawo do usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych Danych, w zależności od przypadku. Zachęcamy do powiadamiania nas o wszelkich zmianach dotyczących Twoich danych osobowych, gdy tylko się pojawią, w tym zmian danych kontaktowych. Warunki do wykonywania To prawo dotyczy tylko Twoich własnych danych osobowych. Korzystając z tego prawa, prosimy o jak najdokładniejsze określenie. Prawo do ograniczenia Co to znaczy? Z zastrzeżeniem określonych warunków, masz prawo sprzeciwić się lub poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Warunki do wykonywania Prawo to przysługuje tylko wtedy, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Sprzeciwy muszą być oparte na podstawach związanych z Twoją szczególną sytuacją. Nie mogą być ogólne, abyśmy mogli wykazać, że nadal istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do usunięcia Co to znaczy? Pod pewnymi warunkami masz prawo, z określonych powodów, do usunięcia swoich Danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, o którym mowa w art. 17 RODO), np.: jeżeli uważasz, że przetwarzane przez nas informacje są niedokładne lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Warunki do wykonywania Istnieje wiele zgodnych z prawem powodów, dla których możemy nie być w stanie usunąć Twoich danych osobowych. Może to dotyczyć: gdzie musimy wywiązać się z obowiązku prawnego, w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub obrony postępowania sądowego, lub gdy okresy przechowywania mają zastosowanie zgodnie z prawem lub zgodnie z wewnętrznymi zasadami przechowywania danych IC. Prawo do odstąpienia od umowy Co to znaczy? Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie, na które wcześniej wyraziłeś zgodę. Warunki do wykonywania Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego W EOG możesz również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych lub zwrócić się o środek prawny do lokalnych sądów, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone. W Singapurze właściwym organem nadzorczym jest Komisja Ochrony Danych Osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem www.pdpc.gov.sg 11. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI IC zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie według własnego uznania. Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszej Polityce prywatności, zostaną one opublikowane w Witrynie, abyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób możemy je wykorzystać i w jakich okolicznościach możemy je ujawnić. Kontynuując korzystanie z naszej Witryny po opublikowaniu takich zmian, akceptujesz i zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności w jej zmienionej formie. 12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy i próśb dotyczących informacji określonych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt pod adresem e-mail gdpr@gyeon.co i/lub pocztą na adres Innovative Chemicals Pte. Ltd. 1 Bukit Batok Crescent, #04-24 WCEGA PLAZA Singapur 658064.